Secret 71 Independence Day Premium Party

יום רביעי
08 May, 2019
At
21:00
Place
61 Yehuda Hamaccabi St.
Price
From-₪10


TLV RoofToop Celebrating Israel 71 Independence Day

 
Premium Alcohol Only.

Choose tickets

 • Options:
  סוג כרטיס: Pre-Order - ₪50
  0 Out of Stock
  סוג כרטיס: Last tickets - ₪75
  0 Out of Stock
  סוג כרטיס: 20 כרטיסים יפתחו בהמשך בתאם לעומס - ₪100
  0 Out of Stock
  סוג כרטיס: הוסף תרומה לניצולי שואה - ₪10
  0
 • Total Price: ₪0
First name: *
Last name: *
Phone: *
Email: *
 

Details

English below..
 
הכרטיסים אוזלים מהר יותר מהופעה של עומר אדם, מספר המקומות מוגבל מאוד, לא תיהיה רחבה נוספת מלבד הגג.

אם נמאס לכם להקיא, להגעל או פשוט לא לשתות כי האלכוהול זול - זו בדיוק המסיבה בשבילכם.
אלכוהול פרימיום בלבד - שתיה מוזלת. (בומביי, בלוגה, וואנגוך, גרייגוס, קמפארי, יינות אדומים ולבנים מעולים, ג'ק דניאלס, ג'יימסון, בלק לייבל, גלנפידיך, בירות ועוד..)

10% מההכנסות יתרמו לעמותת "יש" - ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל.
למידע ותרומות נוספות: http://www.holocaustchildren.com/
אדם שלא יגיע מכל סיבה שהיא - 100% מתשלום הכרטיס שלו יתרם לעמותה.

מסיבת חברים סגורה בלבד, אין להפיץ לקהל הרחב.
 
 
Tickets are selling faster than an Omer Adam show!
A very limited number of tickets available, there won't be a second floor beside the rooftop.
 
If you're tired of cheap alcohol on mainstream Independence parties, this one is just for you!

Premium alcohol. Low prices.

We offer: 
Gin - Bombay Sapphire
Vodka - Beluga, Grey Goose, Van Gogh
Whiskey - Johnny Walker Black Label, Jack Daniel's, Jameson, Glen Fiddich. 
Red and white wines, a variety of beers, Campari and more!
 
10% of the income will be donated to a non-profit organization - YESH: Children and Orphans Holocaust Survivors in Israel
http://www.holocaustchildren.com/
 
100% of the ticket will be donated if a person bought and couldn't make it to the party.
 
This is a close friends party, please DO NOT share it publicly.

61 Yehuda Hamaccabi St.


תקנון - TLV RoofTop

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
גלישה באתר, או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
TLV RoofTop שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

1. אספקת המוצר \ שירות
TLV RoofTop לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
TLV RoofTop לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
• כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום
ונזקי טבע.
• שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לאספקה, ייצור ו/או הובלת המוצרים.
• כל סיבה שאינן בשליטת האתר.

2. אחריות בית העסק
כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד בעלי האתר, מי מספקיו או מי מטעמו.
בפרט, אתה פוטר ומשחרר את בעלי האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי“), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, למוצרים או שירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את בעלי האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של מוצרים ושירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
היעדר אחריותו של בעלי האתר ו/או מי מטעמו יחול אף אם הפעילו ו/או יכלו להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודע להם האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותו של בעלי האתר ו/או מי מטעמם יחול אף אם ניסו בעלי האתר מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

3. הגבלת גיל
א. הנך מצהיר כי הנך בוגר בן 18 שנים ומעלה, וכי ידוע לך שחלק מהתכנים המפורסמים באתר עלולים להיות פוגעניים. הנך מסכים בזאת כי תוכן מסוג זה אינו פוגע בך בשום דרך, צורה ואופן, והאחריות לשימוש וצפייה בחומרים באתר חלים עליך בלבד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לבטל את השירות או המנוי ללא התראה במידה ותגלה או תחשוד כי בעל השירות\מינוי מתחת לגיל 18.

4. תנאים לביטול עסקה
האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים באתר, למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים, לדרוש אימות תכנים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. האתר יעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו או במי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים בו, ללא תשלום ו/או עם תשלום, כולם או מקצתם.
ב. צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע כדי להפוך את חוויית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, אתה מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, בלתי צנועה, בעלת אופי מיני, מאיימת או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאויים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את חברותך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום דמי המנוי ו\או השירות ששולמו ולא נוצלו במלואם.

5. מדיניות פרטיות
פרטיות הגולשים באתר נמצאת בחשיבות עליונה עבורנו ואנו משקיעים מאמצים רבים בשמירה עליה. לצורך התאמת תכני האתר, אנחנו עושים שימוש בעוגיות. אתר TLV RoofTop מחויב להוראות כל דין. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

כתובתינו:
יהודה המכבי 61, ת"א
טלפון: 0545865661
x

#{title}

#{text}

#{price}